• Knæk kurven

  og få fald i fraværet

  Et organisatorisk læringsforløb i håndtering af sygefravær

 • Vi samarbejder om at nedbringe jeres sygefravær til gavn for løsning af kerneopgaven

 • Knæk kurven - høst gevinsterne

  Få flere ressourcer til at løse jeres kerneopgave gennem fald i jeres kulturelt betingede fravær.

   

  Har I stigende sygefravær eller har det ligget konstant højt gennem længere tid, så kan vi sammen knække kurven og få fald i jeres fravær.

   

  I høster gevinsterne i form at reducerede udgifter til vikarer og højnet kvalitet i arbejdet. I bliver i stand til at opnå flere ambitiøse mål og får samtidig bedre trivsel på jeres arbejdsplads.

 • Dataunderstøttede forløb

  Præcise data om fraværet er en forudsætning for at kunne arbejde strategisk med at nedbringe det.

  Vi bearbejder organisationens egne data, leverer brugbare analyser af fraværet og tilvejebringer den nødvendige ledelsesinformation om udviklingen af fraværet helt ned til den enkelte enhed.

 • Udvikling af en tillidsbåret trivsels- & samarbejdskultur

  TRIO'en er omdrejningspunktet for indsatsen og bliver ansvarlig for, at forløbet iværksættes, gennemføres og de udviklede indsatser implementeres i hverdagen i tæt samarbejde med kollegerne.

  I får gennem forløbet forankret udviklingen af indsatserne i hele organisationen / enheden og lægger dermed fundamentet til en blivende tillidsbåret trivsels- og samarbejdskultur, hvor alle medarbejdere involveres i såvel problemafdækningen som løsningerne.

 • Forløb

  Vi arbejder strategisk med syge-fraværsindsatser. At arbejde strategisk vil her sige, at de betydende elementer i arbejdet med fald i syge–fravær organiseres i et vidensbaseret og systematisk forløb, hvor ændret adfærd og tilsigtede resultater er styrende. Forløbet baserer sig på læring i praksis. Det betyder, at I i forløbet arbejder med både viden, planlægning og med handlinger i praksis. På den baggrund skabes indsigter og læring løbende, som sætter sig frugtbare spor i organisationens hverdag og kultur. Vi hjælper jer med at tilvejebringe og organisere jeres data om fravær, så de matcher databehovene i indsatsen.

  Organisation

  Overordnet strategisk indsats

  Vi tilbyder forløb på tværs af organisationen, hvor enheder, der har højt sygefravær deltager. Forløbet tager udgangspunkt i, at organisationen som helhed har truffet en strategisk beslutning om håndtering af sygefravær med udgangspunkt i en vedtaget politik på området med tilhørende overordnede visioner og konkrete mål for hele organisationen.

  Område

  Indsats i specifikt område

  Vi laver forløb indenfor de forskellige områder i organisationen, hvis det enten er hele området eller afdelinger indenfor området, der er optaget af at ville udvikle indsatser, som fremmer trivsel og dermed mindsker sygefraværet de pågældende steder. Forløbet tager afsæt i områdernes og afdelingernes vilje til at arbejde systematisk og langsigtet med forbedring af trivsel og fald i sygefraværet.

  Enhed

  Indsats i specifik enhed

  Hvis sygefraværet i organisationen eller i områderne er meget koncentreret om ganske få afdelinger/enheder tilbyder vi specielle forløb med dem, hvori hele personalegruppen involveres direkte i forløbet fra start til slut.

   

  Data

  Tilvejebringelse af operationelle data

  Vi tilbyder at gøre jeres data operationelle og leverer løbende overblik og indblik i fraværets udvikling og karakter helt ned på enhedsniveau. Vi giver jeres organisation et datamæssigt handlingsgrundlag, som et centralt omdrejningspunkt for såvel udvælgelse af fokusområder som vurdering af resultater.

 • Hvem er vi

  Jan Gudnitz og Tine Hansen er samarbejdspartnere i 'Fald i fravær'.

  Vi har tilsammen et stort fagligt netværk af erfarne konsulenter og forskere, som vi kan inddrage i opgaver efter behov.

  Jan Gudnitz

  Partner og konsulent

  Jan Gudnitz har arbejdet med strategisk organisations- og kompetenceudvikling i kommuner og interesseorganisationer i mere en 25 år.

  Tine Hansen

  Partner og konsulent

  Tine Hansen har arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling i den offentlige sektor i mere end 20 år.